Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DVS Techniek B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle overeenkomsten tussen de afnemer en de leverancier DVS Techniek B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, hierna te noemen DVS Techniek, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met de afnemer. 
1.3. Uitgesloten van toepasselijkheid zijn de algemene voorwaarden van de afnemer. Deze worden alleen dan bestanddeel van de overeenkomst wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien in dat geval de algemene voorwaarden conflicteren gelden de voorwaarden van DVS Techniek. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is DVS Techniek niet gebonden aan in de aanvaarding door de afnemer voorkomende afwijkingen in de offerte.
1.4. Een afnemer of aanvrager van een offerte wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden.
1.5. De geldigheid van een offerte komt te vervallen na vier weken. Wijzigingen in een offerte of een naar aanleiding daarvan gesloten overeenkomst zijn slechts geldig indien deze door DVS Techniek schriftelijk zijn bevestigd.  

Artikel 2 Prijzen
2.1. Alle prijzen vermeldt in de offerte of overeenkomst zijn exclusief vervoer- en verpakkingskosten, BTW en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.2. De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst bekende kostenbepalende factoren, te weten inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten alsmede op de door afnemer aangegeven kwantiteit. DVS Techniek behoudt zich het recht voor om voor de dag van levering optredende verhogingen door te berekenen aan de afnemer en/of haar prijs te wijzigen indien de kwantiteit van de order wordt gewijzigd en/of de kostenbepalende factoren met meer dan 5% zijn gestegen.  

Artikel 3 Betaling
3.1. Indien de afnemer niet eerder zaken bij DVS Techniek heeft afgenomen of bij eerdere leveringen niet tijdig de factuur heeft voldaan of DVS Techniek reden heeft aan tijdige betaling te twijfelen heeft DVS Techniek het recht levering onder rembours te laten plaatsvinden. 
3.2. Indien niet onder rembours wordt geleverd zullen de facturen door afnemer uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij uitdrukkelijk anders op de factuur staat vermeld. 
3.3. Na het verstrijken van de in 3.1. genoemde betalingstermijn is de afnemer onmiddellijk zonder ingebrekestelling in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als volle maand gerekend wordt. 
3.4. Wanneer de afnemer in verzuim is, is DVS Techniek  gerechtigd tot het uitoefenen van het retentierecht ten aanzien van haar verplichtingen uit de onderhavige of andere met de afnemer gesloten overeenkomsten. 
3.5. De afnemer is niet gerechtigd enige vordering die zij op DVS Techniek stelt te hebben te verrekenen althans betaling aan DVS Techniek op te schorten tenzij DVS Techniek hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
3.6. De afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van haar betalingsverplichting jegens DVS Techniek.
3.7. Indien de afnemer in verzuim is en DVS Techniek een incassogemachtigde inschakelt om betaling te verkrijgen zullen de kosten die hiermee samenhangen door de afnemer worden voldaan. Deze kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van euro 75,00.
3.8. (Deel)Betalingen die door de afnemer plaatsvinden strekken eerst in mindering op de in punt 3.7 genoemde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en vervolgens op de oudste factuur.

Artikel 4 Levering 
4.1. De levering van de zaken geschiedt af magazijn.
De verzending en het vervoer van de zaken vanaf het magazijn van DVS Techniek geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat de aanlevering tijdens normale kantooruren mogelijk is. 
4.3. Indien de levering is vertraagd door omstandigheden die aan de afnemer te wijten zijn of waarvoor de afnemer verantwoordelijk is zullen de goederen voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen. 
4.4. De afnemer dient zelf voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

Artikel 5 Levertijd
5.1. In de overeenkomst is de levertijd bij benadering opgenomen en niet als fatale termijn.
5.2. De levertijd vangt niet eerder aan dan op de dag dat over alle technische aspecten duidelijkheid bestaat en de leverancier alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden heeft ontvangen.
5.3. De levertijd wordt verlengd indien materialen in het buitenland worden geproduceerd en er door DVS Techniek niet beïnvloedbare omstandigheden zich bij de leverancier voordoen en/of via overheidsmaatregelen (waaronder douaneformaliteiten) vertragingen zich voordoen. De levertijd wordt met de periode die met een dergelijke vertraging samenhangen verlengd. DVS Techniek zal zich inspannen het mogelijke te doen om deze vertraging zo kort mogelijk te houden.

Artikel 6 Technische eisen/afwijkingen
6.1. Technische eisen die samenhangen met het gebruik van de te leveren zaken en de vereisten die hiermee samenhangen zijn voor rekening en risico van de afnemer.
6.2. De technische eisen die aan de te leveren zaken worden gesteld dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de afnemer uitdrukkelijk worden vermeld indien DVS Techniek vervolgens aangeeft dat de zaken aan deze vereisten voldoet geldt de eerste zin in dit artikel niet en zal het één en ander conform de wettelijke bepalingen worden beoordeeld.
6.3. Indien de te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt dient de afnemer te beoordelen of de zaken voldoen aan de aldaar geldende wettelijke vereisten, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten en/of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt.
6.4. Geringe afwijkingen van door afnemer ingediende tekeningen, ontwerpen en/of andere voorbeelden of geringe afwijkingen van monsters en/of anderszins verstrekte voorbeelden zijdens DVS Techniek kunnen geen reden zijn voorafkeuring, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
6.5. Bij de beoordeling of sprake is van afwijkingen wordt een representatieve steekproef van de geleverde zaken genomen.
6.6. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. Leveringen geschieden met eigendomsvoorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is overeengekomen. 
7.2. Eerst na betaling van het overeengekomen bedrag alsmede eventuele verschuldigde rente en kosten vindt eigendomsoverdracht plaats aan de afnemer. Acceptatie van een wissel of andere handelspapieren geldt niet als betaling zoals voornoemd. 
7.3. Inbreuk op de eigendomsrechten van DVS Techniek, in het bijzonder door verpanding zolang de eigendom nog niet op de afnemer is overgegaan, is niet toegestaan. 

Artikel 8 Reclames en garanties
8.1. De Afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de levering deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DVS Techniek terstond hiervan schriftelijk hiervan in kennis te stellen indien DVS Techniek niet deugdelijk zou zijn nagekomen.
8.2. De afnemer wordt in ieder geval geacht de zaken te hebben geaccepteerd indien er niet binnen 1 week na levering een schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel door DVS Techniek is ontvangen,
8.3. De goederen waarop de reclames betrekking hebben dienen op eerste verzoek door DVS Techniek in onveranderde staat voor controle te worden toegezonden. Na opslag gebruik of bewerking van de zaken zullen geen reclames meer in behandeling worden genomen. 
8.4. DVS Techniek verleent uitsluitend garantie voor bij de levering aan de afnemer niet zichtbare of niet kenbare gebreken aan de goederen tot en met zes maanden na levering, behoudens gebruik, opslag en bewerking van deze goederen. Op basis van de garantie zullen deze goederen naar keuze van DVS Techniek worden hersteld dan wel éénmaal opnieuw geleverd aan de afnemer, waarbij DVS Techniek niet aansprakelijk is voor bijkomende kosten. Geringe afwijkingen in gewicht, afmeting of kleur van de door DVS Techniek  aan de afnemer geleverde goederen van hetgeen schriftelijke is overeengekomen vormen geen productgebrek zie artikel 6 van de algemene voorwaarden; 
8.5. Indien de afnemer aan de geleverde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht of laten verrichten, of deze niet voor het daarvoor bestemde doel of op normale wijze gebruikt heeft, is DVS Techniek niet tot garantie gehouden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. De aansprakelijkheid van DVS Techniek is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Voor de overige schade, waaronder gevolgschade is DVS Techniek niet aansprakelijk.
9.2. DVS Techniek is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade toegebracht aan bij of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken in eigendom van de afnemer of derden toebehorende zaken of aan personen, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van DVS Techniek. De afnemer dient voor deze risico’s verzekerd te zijn.
9.3. Schade ontstaan doordat de zaken niet worden gebruikt zoals aangegeven en/of niet volgens de instructies van DVS Techniek is DVS Techniek niet aansprakelijk voor.
9.4. DVS Techniek is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging in de levering door overmacht, waaronder in ieder geval en niet-limitatief wordt verstaan: vertraging in de fabricage door latere levering van grondstoffen en benodigde materialen, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, beschadiging van (productie-) materiaal, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden of andere onvoorzienbare vertragingen of problemen bij de fabricage. 
9.5. Indien fabricage niet meer mogelijk is wegens een oorzaak buiten de schuld van DVS Techniek, is DVS Techniek gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is DVS Techniek niet aansprakelijk voor eventuele schade die de afnemer als gevolg daarvan lijdt. In geval van gedeeltelijke ontbinding is de afnemer gehouden eventueel reeds gefabriceerde goederen uit hoofde van de overeenkomst af te nemen tegen betaling van de koopprijs naar evenredigheid.

Artikel 10 Toepasselijk recht
10.1. Op alle overeenkomsten die met DVS Techniek worden gesloten is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd te ‘s-Hertogenbosch in, ongeacht waar de afnemer gevestigd is tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.
10.2. Indien er sprake is van een geschil dan zullen partijen elkaar hiervan schriftelijk in kennis stellen.